ALGEMENE VOORWAARDEN VASTGOED STYLING V.O.F. (kvk 52598217)

VERSIE 01-03-2023 (voorgaande versies komen hiermee te vervallen)

VOORWOORD
VastGoed Styling vof heeft zich naast vastgoedfotografie en videografie, gekwalificeerd in het inmeten en bepalen van woningen conform Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen (NEN 2580 Meetinstructies, het maken van energielabels voor bestaande gebouwen.

Tevens logistieke dienstverlening zoals vervoer van goederen, goederenstromen efficiënt verwerken in warehouse/ERP.

VastGoed Styling vof hecht veel waarde aan transparantie.
In dat licht wordt dan ook het volgende opgemerkt:
– VastGoed Styling vof is middels dit document transparant over de (te verwachten) diensten en (verdeling van) aansprakelijkheid;
– VastGoed Styling vof staat ingeschreven als SBI-code: 74201 – Fotografie SBI-code: 7112 – Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies SBI-code: 82999 – Overige zakelijke dienstverlening Vastgoed fotografie en aanverwante visuele diensten zoals visualisaties, 3D-presentaties, plattegronden, video, hoogtefotografie. Verhuur van meubilair en woonaccessoires ten behoeve van bevordering van verkoop/verhuur vastgoed. Opstellen van rapporten en advisering voor de vastgoedbranche. Logistieke dienstverlening zoals vervoer van goederen, goederenstromen efficiënt verwerken in warehouse/ERP. – VastGoed Styling vof vervult de opdracht zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam beroepsgenoot;
– VastGoed Styling vof heeft een gedegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bovenstaande werkzaamheden.

 

DEFINITIES
Dagen: alle kalenderdagen;
Dienstverlening: [het maken en bewerken van producten als foto’s, plattegronden, visualisaties, animaties, virtuele tours, 3D fotografie en video’s, ontwerpen,  bouwtekeningen, (object)brochures. Als ook inmetingen van woningen op locatie, meetrapporten, meetstaten, meetcertificaten en energielabels], meubelverhuur alsmede

logistieke dienstverlening zoals vervoer van goederen, goederenstromen efficiënt verwerken in warehouse/ERP.

Meerwerk: Door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop de overeengekomen prijs;
Meetrapport: Meetrapport, meetstaat met begeleidend schrijven, meetcertificaat met begeleidend schrijven conform NEN 2580 Meetinstructies of NEN 2580.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;
Opdrachtgever (makelaar/ hoofdopdrachtnemer): degene die uit hoofde van beroep of bedrijf met het Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtnemer: VastGoed Styling vof, zaakdoende te 6281NG te Mechelen, en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 52598217;
Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet bekend waren of hadden kunnen zijn en waarbij nakoming niet (verder) kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen, diensten of informatie door derden, werkstaking, blokkades (met betrekking tot toegang tot het object), bedrijfs- of digitale storingen.
Rapportage: meetrapport en alle overige op te leveren producten voortvloeiend uit de overeengekomen dienstverlening.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VastGoed Styling V.O.F. – ID Stijl – GD Logistieke dienstverlening; hierna te noemen ID Stijl en een Wederpartij waarop ID Stijl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ID Stijl, voor de uitvoering waarvan door ID Stijl derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ID Stijl en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ID Stijl en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien ID Stijl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ID Stijl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. De content in uw opdracht gemaakt mag door ID Stijl gebruikt worden voor promotiedoeleinden. ID Stijl verplicht zich niet hierin kennisgeving te doen richting opdrachtgever. Indien dit niet gewenst is dient dit schriftelijk aangegeven te worden.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ID Stijl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. ID Stijl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ID Stijl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ID Stijl anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ID Stijl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. De gecommuniceerde tarieven gelden alleen in de gecommuniceerde regio’s tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien Opdrachtgever (nog) niet schriftelijk heeft aanvaard, doch Opdrachtnemer is begonnen met uitvoering van de opdracht dan is de overeenkomst op die onderdelen tot stand gekomen, tenzij Opdrachtgever tijdig bezwaar aantekent.

 

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Een Opdracht houdt voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting in om de Opdracht uit te voeren zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam beroepsgenoot.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en de perso(o)n(en) waardoor de Opdracht wordt uitgevoerd. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van beide partijen om géén dienstverband te laten ontstaan. Er bestaat géén zeggenschap van opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht. De Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de Opdracht te laten uitvoeren door derden. Artikel 6:76 BW is uitgesloten.
 3. De overeenkomst tussen ID Stijl en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Waarbij door ID Stijl gebruik gemaakt wordt van digitale diensten waarbij de platforms van derden (o.a. Dropbox, Floorplanner producten en Matterport) een rol spelen geldt een contractduur van 12 maanden waarbij een aantekening gemaakt wordt indien er sprake is van overmacht (Artikel 7.5)
 5. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening en retourzending van de offerte door de Wederpartij of door ondertekening van het intake-opdrachtformulier door de Wederpartij.
 6. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij ID Stijl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ID Stijl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Indien ID Stijl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ID Stijl ter beschikking heeft gesteld.
 8. Levering van dienst of product geschiedt op de door Wederpartij aangewezen locatie op de begane grond, tenzij anders afgesproken. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ID Stijl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving, reis- en/of transportkosten, zijn voor rekening van de Wederpartij.
 9. ID Stijl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is ID Stijl volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie ID Stijl werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.
 11. ID Stijl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 12. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ID Stijl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ID Stijl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ID Stijl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ID Stijl bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ID Stijl op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
 15. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ID Stijl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 16. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ID Stijl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ID Stijl daardoor direct of indirect ontstaan.
 17. Indien ID Stijl met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is ID Stijl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 18. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ID Stijl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ID Stijl rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 

Artikel 4 Specifieke aanvullende voorwaarden m.b.t. verhuur

 1. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een minimale huurperiode, zoals vermeld in de offerte. Eerder beëindigen van deze overeenkomst biedt geen recht op premierestitutie.
 2. Opzegging van de huurperiode gedurende een verlenging van de oorspronkelijke vastgelegde huurperiode geschiedt minimaal 14 dagen voor het einde van de ingegane huurmaand. De ingegane huurmaand wordt volledig gefactureerd.
 3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik ervan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. De Wederpartij heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de Wederpartij dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
 5. De Wederpartij zal als goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de Wederpartij verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 6. Het is de Wederpartij verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.
 7. Verhuurde materialen betreffen telkens showmodellen en mogen enkel voor dit doeleinde gebruikt worden door de Wederpartij.
 8. De Wederpartij is tot aan het moment dat het gehuurde weer door ID Stijl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
 9. De Wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door ID Stijl gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan ID Stijl wordt teruggegeven, onverminderd het recht van ID Stijl tot vordering van huurderving.
 10. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan ID Stijl schriftelijk te worden medegedeeld.
 11. Wederpartij vrijwaart ID Stijl volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
 12. Het gehuurde is door ID Stijl niet verzekerd, tenzij anders vermeld in de offerte. Wederpartij dient derhalve zelf een passende inboedelverzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde. De waarde van de inboedelverzekering kan vastgesteld worden op het tienvoud van het tarief als geoffreerd voor de eerste huurmaand.
 13. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is ID Stijl niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de geaccordeerde offerte verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 14. Het gebruik van in bruikleen ter beschikking gestelde materialen, apparatuur en dergelijke is op eigen risico van Wederpartij.
 15. Te allen tijde dient Wederpartij zorg te dragen voor de juiste temperatuur (minimaal 18°C) en vochtigheidsgraad (tussen 35 – 50%) van object waar de gehuurde goederen gestald staan.

 

Artikel 5 Specifieke aanvullende voorwaarden m.b.t. 3D-impressies/plattegronden/meetstaten

 1. De Opdrachtnemer heeft de plicht zich in te spannen om de metingen zover als professioneel verantwoord conform de in de Opdracht overeengekomen rekenmethodiek te verrichten:

De standaard rekenmethodieken die Opdrachtnemer aanhoudt, tenzij anders overeengekomen:

– bij woningverkoop: Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen;

Eventuele afwijkingen op de gebruikte rekenmethodieken staan genoteerd in de bijbehorende rapportages.

 1. Het staat opdrachtnemer vrij om vanuit professionele overweging af te wijken van de genoemde methodieken genoemd in lid 5.1.
 2. Opdrachten met oppervlakte- en inhoudsbepalingen van panden kunnen op de volgende manieren door Opdrachtgever worden aangevraagd:

Type A: gebouw op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd;
Type B: gebouw niet op locatie op maatvoering en ruimtegebruik gecontroleerd.

 1. Bij Opdrachten – overeenkomstig type B uit lid 5.3 – waarbij de bepaling en digitalisering enkel op basis van door Opdrachtgever aangeleverde (bouw)tekeningen is overeengekomen c.q. controle op locatie is geen onderdeel van de Opdracht, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 2. Opdrachtnemer controleert panden niet op al dan niet verleende omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen, BAG- en Kadasterregistraties, bestemmingsplannen, bouwkundige gebreken, Bouwbesluit eisen en andere wet- en regelgeving.
 3. Opdrachtnemer controleert panden niet op al dan niet verleende omgevingsvergunningen, vergunningsvrij bouwen, BAG- en Kadasterregistraties, bestemmingsplannen, bouwkundige gebreken, Bouwbesluit eisen en andere wet- en regelgeving.
 4. Opdrachtgever blijft (voor hoofdopdrachtgever eventueel zijnde consument) de aan te spreken partij voor deze door-verleende opdracht. In dat licht is Opdrachtgever gehouden om de opgeleverde meetrapport te controleren volgens de in de branche geldende zorgvuldigheidsvoorschriften.
 5. Aan de door ID Stijl gemaakte impressies kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden.
 6. Indien in de impressie een verbouwing gesuggereerd wordt dient ten alle tijden een bouwkundige geraadpleegd te worden.
 7. Uiteraard zal ID Stijl de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het opmeten van ruimtes/woningen/appartementen ed. Ontstane meetfouten worden, kosteloos, verwerkt in het product echter kan ID Stijl nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte kosten/schade die hieromtrent ontstaan.
 8. Metingen en daarmee samenhangende afgeleverde producten worden uitgevoerd om uw proces te bespoedigen, het is belangrijk dat u de laatste controles uitvoert.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ID Stijl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst ID Stijl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ID Stijl kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ID Stijl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ID Stijl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien ID Stijl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is ID Stijl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ID Stijl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ID Stijl, zal ID Stijl in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ID Stijl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ID Stijl anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ID Stijl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ID Stijl op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. ID Stijl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ID Stijl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ID Stijl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ID Stijl of van derden daaronder begrepen. ID Stijl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ID Stijl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ID Stijl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ID Stijl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ID Stijl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Indien ID Stijl gebruik maakt of afhankelijk is van platforms van derden is ID Stijl niet verantwoordelijk te houden voor de opschorting van samenwerking met derden of het niet meer leverbaar zijnde van deze producten. Dit geldt o.a. voor Dropbox, Floorplanner producten en het Matterport platform.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. ID Stijl is gerechtigd een (aan)betaling te vragen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. ID Stijl zal dit, indien van toepassing, duidelijk vermelden op haar offerte en/of opdrachtbevestiging.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ID Stijl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ID Stijl aangegeven. ID Stijl is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Bij het versturen van een tweede verzoek tot betaling worden eenmalig administratiekosten in rekening gebracht à 10% van het gefactureerde bedrag. Ingeval van wanbetaling wordt het dossier overgedragen aan een gerechtsdeurwaarders- en incassobureau.
 5. ID Stijl heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. ID Stijl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ID Stijl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ID Stijl verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ID Stijl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 10. Het in gebruik nemen van visualisaties en uitkomsten van rapportages (bijvoorbeeld middels plaatsing ervan op woning-/ verkoopportals) geldt als akkoordverklaring met hetgeen is opgeleverd met inachtneming van artikel 5.7. Indien het in gebruik nemen uitblijft, geldt betaling als akkoordverklaring van hetgeen is geleverd tot op dat moment. Wordt het werk schriftelijk of digitaal goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling door Opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ID Stijl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ID Stijl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ID Stijl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door ID Stijl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ID Stijl veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om ID Stijl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ID Stijl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ID Stijl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens ID Stijl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval ID Stijl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ID Stijl en door ID Stijl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ID Stijl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door ID Stijl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ID Stijl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1(één) maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ID Stijl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ID Stijl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht ID Stijl hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ID Stijl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen direct na levering schriftelijk aan ID Stijl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ID Stijl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ID Stijl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient ID Stijl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Koopgoederen worden gekocht in de staat waarin ze zich bevinden. Op koopgoederen wordt geen enkele vorm van garantie gegeven. Koopgoederen kunnen niet geretourneerd worden.
 6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ID Stijl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van ID Stijl, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan ID Stijl te retourneren en de eigendom daarover aan ID Stijl te verschaffen, tenzij ID Stijl anders aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ID Stijl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ID Stijl en de door ID Stijl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer en voor zover Opdrachtgever – conform artikel 10 – tijdig en correct heeft geklaagd.
 2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is – ook in geval er geen dekking mocht bestaan onder de aansprakelijkheidsverzekering- in ieder geval beperkt tot hetgeen onder artikel 11.4 is gesteld.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal het honorarium voor de opdracht (exclusief omzetbelasting), dat aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde bestanden/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van €3000. Slechts wanneer de aansprakelijkheidsverzekeraar de casus in behandeling neemt kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 30.000.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Opdrachtnemer, uitdrukkelijk in opdracht van Opdrachtgever, uitgevoerde werkzaamheden.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en Opdrachtgever bovendien aantoont dat Opdrachtgever ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 13 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart ID Stijl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ID Stijl toerekenbaar is.
 2. Indien ID Stijl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ID Stijl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ID Stijl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ID Stijl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. ID Stijl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ID Stijl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ID Stijl.
 2. Op alle opdrachten van ID Stijl verband houdend met fotografie zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie d.d. 26 mei 2005 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005].

Verwerkersovereenkomst         Artikel 17 t/m 27

Artikel 17 Algemeen

Onze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van onze Algemene voorwaarden. U bent in de overeenkomst verantwoordelijk (“Verwerkingsverantwoordelijke”) voor de persoonsgegevens. VastGoed Styling V.O.F is in de overeenkomst verwerker (“Verwerker”) van de persoonsgegevens. Hierna zullen beide Partijen als Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker worden aangehaald.

 1. Doeleinden van verwerking

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de ‘Cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Verwerker mag de gegevens tevens in geaggregeerde, niet herleidbare vorm voor haar eigen doeleinden gebruiken.
 2. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de grondslagen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) valt, en dat er aldus geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is vereist.

Artikel 18 Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de naleving van de voorwaarden die op de grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 2. Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 19 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren in welk land of welke landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 20 Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken die hiermee verband houden.

Artikel 21. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van derden (Sub verwerkers) met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
 2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke een lijst met namen van de door haar ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan Verwerkingsverantwoordelijke op redelijke gronden bezwaar aantekenen tegen het inschakelen van deze derden. In geval van bezwaar treden Partijen in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.
 3. Verwerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 22. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). De wijze van beveiliging is echter mede afhankelijk van de diensten die door Verwerkingsverantwoordelijke zijn afgenomen zoals omschreven in de overeenkomst.
 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 22. Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of dat lek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het dat lek.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  – De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden).
  – Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek.
  – De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer.
  – Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt).
  – Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn.
  – Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.

Artikel 23. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.Artikel 24. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 3. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 4. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 25. Aansprakelijkheid

 1. Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt de in de overeenkomst overeengekomen regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 26. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

 

Artikel 27. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.
 3. In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de onderdelen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  de overeenkomst;
  2. de Algemene Voorwaarden van VastGoed Styling V.O.F;
  3. deze Verwerkersovereenkomst;
  4. eventuele aanvullende voorwaarden.